KA2KS ... Kamiseya, Japan

KA2KS ... Kamiseya, Japan .. circa 1955/56
Image from George Morton - KN2GSJ .. circa 1955/56


KA2KS ... Kamiseya, Japan
Image from Roy Hill - W6QCM

KA2KS ... Kamiseya, Japan
Same QSL image from ...
Bill Jackson - W6HDP
Lou Canick - KA7BGL/0
Roy Hill - W6QCM
Eli Blanco

KA2KS ... Kamiseya, Japan
Image from Eli BlancoBack

Home

NCVA